Regulamin

 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

w Chełmie przy ul. Lwowskiej

 

 

 

Cmentarz otwarty jest codziennie :

 

od 1 kwietnia do 11 listopada w godz. od 7.00 do 20.00;

 

od 31 października do 2 listopada bez ograniczeń czasowych,

 

w pozostałych miesiącach w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

 

 

Do obowiązków osób korzystających z cmentarza należy :

 

 1. zachowanie ciszy,
 2. zachowanie powagi i szacunku należnego zmarłym,
 3. dbanie o czystość i porządek,
 4. uiszczanie opłat z tytułu korzystania z cmentarza z godnie z cennikiem opłat,
 5. uprzątnięcie przez wykonawcę prac remontowo – budowlanych, kamieniarskich i konserwatorskich terenu cmentarza po zakończeniu prac. Wykonawca prac ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu cmentarza oraz zniszczenie lub uszkodzenie istniejących nagrobków.

  

Na terenie cmentarza zabrania się :

 

 1. uszkadzania i niszczenia grobów, nagrobków, zieleni i urządzeń infrastruktury komunalnej,
 2. składowania odpadów i śmieci poza przeznaczonymi do tego kontenerami a zwłaszcza pod drzewami i na sąsiednich grobach. Śmieci należy segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników,
 3. umieszczania reklam, informacji i ogłoszeń bez zgody zarządu cmentarza,
 4. rozpalania ognisk,
 5. wprowadzania zwierząt,
 6. jazdy na rowerach i innych pojazdach, za wyjątkiem pojazdów wjeżdżających w związku z pochówkiem, stawianiem lub remontowaniem pomników – za zgodą zarządcy,
 7. spożywania alkoholu i środków odurzających, palenia papierosów i przebywania na cmentarzu w stanie nietrzeźwym,
 8. przebywania na cmentarzu po godzinach jego zamknięcia,
 9. zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego, utwardzanie terenu przy grobie, ustawianie ławek, ogrodzeń i sadzenie zieleni bez zgody zarządcy,
 10. Pozostawiania dzieci bez opieki dorosłych. 

   

  Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie i konserwatorskie mogą być prowadzone jedynie w godzinach otwarcia cmentarza. 

Firmy prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące prace na cmentarzu, zobowiązane do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej do administracji cmentarza.

 Zabrania się wykonywania prac remontowo – budowlanych i kamieniarskich w dniach od 25 października do 5 listopada.

  

W związku z brakiem miejsca na kontenery, będziemy wdzięczni za zabieranie z cmentarza zużytych zniczy, plastikowych wkładów oraz dekoracji pozostałych po uporządkowaniu grobu.